สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 มี.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-03-2017-10-21-3820170310102119-15865.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-03-2017-10-21-3820170310102134-285.pdf

อ่าน : 378 ครั้ง