คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 1944 รายการ
ลงวันที่ รายการ
20 ม.ค. 2560
ทั่วไป
หนังสือ การเล่นของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 56 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมการชี้แจงการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 126 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ทั่วไป
การเสนอรายชื่อบุคคลผูู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคูณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 100 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ (มัธยมศึกษา) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 197 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(ครู ก) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 172 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 227 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 162 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานการจัดลำดับความต้องการวิชาเอก โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 158 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 194 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 145 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 192 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 182 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ และศูนย์สอบย่อย โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 432 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ประชุม โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 231 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 126 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการช่างเผือก รุ่นที่ 7 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 158 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2560 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 219 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 195 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 231 ครั้ง
18 ม.ค. 2560
ทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 190 ครั้ง
ค้นพบ 1944 รายการ First  Previous    Next  Last