คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2093 รายการ
ลงวันที่ รายการ
27 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
ยื่นแบบแสดงความจำนงขอไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ทางราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 41 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการศิลปะ "๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 19 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 73 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 49 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยติดตั่งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 94 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การขยายเวลาส่งประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 49 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าใบสำคัญการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 62 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 33 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 40 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การจัดสรรหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แม่เลี้ยงเดี่ยว ในวรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 51 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 61 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การยกเลิกการเช่าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 โดย :ไอซีที เปิดดู: 142 ครั้ง
27 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดนิทรรศการศิลปะ "๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 94 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 150 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมส่งผลงานจัดนิทรรศการศิลปะ" ๙ ตามพ่อ สานต่อ ก่องานศิลป์" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 110 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 351 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 137 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ทั่วไป
สำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝันในสังกัด เพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนในฝัน ปี 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 124 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต (Way of life) ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 217 ครั้ง
24 ก.พ. 2560
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 369 ครั้ง
ค้นพบ 2093 รายการ First  Previous    Next  Last