คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2161 รายการ
ลงวันที่ รายการ
27 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 17 ครั้ง
24 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 121 ครั้ง
24 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 169 ครั้ง
24 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 290 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งโรงเรียนในฝันเขียนโครงการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 384 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 205 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 223 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 928 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำ่กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 569 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ((ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 627 ครั้ง
ค้นพบ 2161 รายการ First  Previous    Next  Last