คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 1944 รายการ
ลงวันที่ รายการ
20 ม.ค. 2560
ทั่วไป
หนังสือ การเล่นของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 56 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมการชี้แจงการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 126 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ทั่วไป
การเสนอรายชื่อบุคคลผูู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคูณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 100 ครั้ง
20 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ (มัธยมศึกษา) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 197 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(ครู ก) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 172 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 227 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 162 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานการจัดลำดับความต้องการวิชาเอก โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 158 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 194 ครั้ง
19 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 145 ครั้ง
ค้นพบ 1944 รายการ First  Previous    Next  Last