สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 พ.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 15-05-2017-13-59-0420170515135851-1565862455.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 15-05-2017-13-59-0420170515135858-820139703.pdf

อ่าน : 81 ครั้ง