สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 02-06-2017-15-31-1920170602153053-1600340692.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 02-06-2017-15-31-1920170602153059-1129731404.pdf
2). 02-06-2017-15-31-1920170602153106-436878021.pdf
3). 02-06-2017-15-31-1920170602153112-612008003.pdf

อ่าน : 1993 ครั้ง