สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2560 รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการดำเนินโครงการทุนการศึกษา ฯ จำนวน 1 ชุด 2. แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษาของนักเรียนฯ จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-11-54-2820170613115200-1413253752.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 13-06-2017-11-54-2820170613115307-1833876402.pdf
2). 13-06-2017-11-54-2820170613115318-350244535.doc

อ่าน : 393 ครั้ง