สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ทุนการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 10

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดทุนการศึกษา พร้อมในสมัคร จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-12-28-1920170613122746-379503378.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 230 ครั้ง