สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-13-10-1020170613130953-499708937.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 260 ครั้ง