สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 3 และโครงการอบรมสุดยอกภาษาไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศหอศิลป์พุทธะ และใบสมัครการประกวดคลิปวีดีโอ จำนวน 1 ชุด 2. เอกสารโครงการอบรมสุดยอดภาษาไทย และใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-13-40-3220170613133838-516437029.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 233 ครั้ง