สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  เชิญบุคลากรและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชัน Enjoy Science Tracker และ E-Learning Space ในโครงการ Chevron Enjoy science "สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบท้าย
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-16-13-4120170613161338-1934625442.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 45 ครั้ง