สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแสดงจำนวนและตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ 2. ประเด็นการระดมความคิดเห็น จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-06-2017-16-24-4820170613162345-267637337.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 285 ครั้ง