สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-9-20-532017061492020-332151789.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-06-2017-9-20-532017061492035-631101419.pdf
2). 14-06-2017-9-20-532017061492049-1430602666.rar

อ่าน : 109 ครั้ง