สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อผลงานดีเด่นรางวัล Moe Awards ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ฉบับ 2. กำหนดการพิธีมอบโล่รางวัลฯ จำนวน 1 ฉบับ 3. แบบตอบรับ จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-9-33-082017061493118-154280490.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 247 ครั้ง