สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งอีเมล์ OBECmail.org ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-9-39-222017061493814-1167785234.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-06-2017-9-39-222017061493843-333376767.xlsx
2). 14-06-2017-9-39-222017061493835-1047595508.xlsx
3). 14-06-2017-9-44-252017061494425-1337944151.pdf

อ่าน : 54 ครั้ง