สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (EMIS)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-9-48-242017061494447-930801891.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-06-2017-9-48-242017061494749-620605523.pdf

อ่าน : 350 ครั้ง