สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-10-10-2220170614101011-270746719.pdf
2). 14-06-2017-10-41-4620170614104146-1059543252.rar
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-06-2017-10-13-4720170614101347-489489803.pdf
2). 14-06-2017-10-16-3620170614101636-1761144116.pdf
3). 14-06-2017-10-42-4320170614104243-1896678711.rar

อ่าน : 644 ครั้ง