สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผุ้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-10-12-5620170614101241-846912469.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 368 ครั้ง