สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือนำส่ง จำนวน 1 แผ่น 2. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และข้อมูลรายบุคคล จำนวน 1 ชุด
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-13-46-5420170614134432-1486663521.pdf
2). 14-06-2017-13-46-5420170614134423-645904472.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 365 ครั้ง