สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-14-11-5620170614141139-1697512956.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 183 ครั้ง