สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-14-14-0220170614141322-129246173.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 224 ครั้ง