สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน
อ้างถึง :   หนังสือร.ร.ชุมแพวิทยายน ที่ศธ 04255.023/292 ลว.30ธ.ค.2559
เนื้อหา
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย
กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-14-53-0620170614145127-830329618.pdf
2). 14-06-2017-14-53-0620170614145100-1563744349.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-06-2017-14-53-0620170614145141-1102731236.pdf

อ่าน : 262 ครั้ง