สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่16และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือนำส่ง จำนวน 1 ฉบับ 2. โครงการและกำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบแจ้งชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบจองห้องพัก จำนวน 2 ฉบับ
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-06-2017-17-01-0020170614165829-612858347.pdf
2). 14-06-2017-17-01-0020170614165821-635872011.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 218 ครั้ง