สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
20 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางฯ สพฐ. I-Classroom

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนหนองเรือวิทยา และโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 20-06-2017-8-37-592017062083755-2039380362.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 605 ครั้ง