สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
23 มิ.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 23-06-2017-9-25-282017062392520-782523128.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 614 ครั้ง