สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ก.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การดำเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 04-07-2017-21-53-2720170704214855-1981021758.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 04-07-2017-21-53-2720170704215305-1273097611.docx
2). 04-07-2017-21-53-2720170704215237-1759296786.docx
3). 04-07-2017-21-53-2720170704215212-675765164.doc
4). 04-07-2017-21-53-2720170704215154-1513052482.rar
5). 04-07-2017-21-53-2720170704215027-324374980.doc

อ่าน : 1728 ครั้ง