สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ก.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตและประธานศูนย์จัดการแข่งขันทุกศูนย์
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ศูนย์จัดการแข่งขันเสนอรายชื่อกรรมการดำเนินการ/ตัดสิน เพื่อลงนามแต่งตั้งภายใน 14 สิงหาคม 2560 ตามร่างคำสั่งนี้แนบมาพร้อมนี้ สุกัญญา
กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 31-07-2017-17-03-0220170731170227-1911761458.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 31-07-2017-17-03-0220170731170238-745352913.pdf
2). 31-07-2017-17-03-0220170731170257-2031027428.doc

อ่าน : 486 ครั้ง