สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต และประธานศูนย์จัดการแข่งขันทุกศูนย์
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-08-2017-16-18-4320170808161834-76166081.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 824 ครั้ง