สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ส.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-08-2017-9-49-562017080994925-1234434495.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 09-08-2017-9-49-562017080994951-317989635.pdf

อ่าน : 1642 ครั้ง