สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
23 ส.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :   ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เขต 25
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 23-08-2017-15-05-2520170823150520-1360309361.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 682 ครั้ง