สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ต.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-10-2017-9-33-142017100993307-923338117.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 363 ครั้ง