สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ต.ค. 2560

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การ แจ้งเพิ่ม /ลด รายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-10-2017-13-32-3220171010133121-990105800.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-10-2017-13-32-3220171010133223-1711922341.pdf

อ่าน : 534 ครั้ง