สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ม.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอเชิญครูศิลปะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูศิลปะ "วาดอย่างไรให้ไปได้ระดับโลก"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-01-2018-10-05-4520180111100536-1250085254.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 421 ครั้ง