สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ก.พ. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-02-2018-9-13-262018020791320-1130574207.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 557 ครั้ง