สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ก.พ. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAMP) เพาะพันธุ์ศิลป์ ครั้งที่ 8 "คิดถึงคนบนฟ้า ร่วมปลูกป่าในใจคน"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAMP) เพาะพันธุ์ศิลป์ ครั้งที่ 8 "คิดถึงคนบนฟ้า ร่วมปลูกป่าในใจคน"
กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-02-2018-11-26-4520180209112538-972144331.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 09-02-2018-11-26-4520180209112626-1801136138.pdf
2). 09-02-2018-11-26-4520180209112600-408142726.pdf
3). 09-02-2018-11-26-4520180209112614-1047669193.pdf

อ่าน : 633 ครั้ง