สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
18 เม.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประกาศจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ประกาศจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 18-04-2018-10-00-252018041895919-889636635.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 18-04-2018-10-00-2520180418100010-323602772.pdf

อ่าน : 1055 ครั้ง