สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
19 เม.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2561
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 20-04-2018-13-43-2620180420134311-1839852257.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 20-04-2018-13-43-2620180420134250-1060867141.pdf

อ่าน : 1022 ครั้ง