สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2 พ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญนำคณะนักเรียนเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค'

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 02-05-2018-14-12-5320180502141223-1524510281.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 02-05-2018-14-12-5320180502141248-914889927.pdf

อ่าน : 1547 ครั้ง