สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 05-07-2018-1-40-172018070514003-1922922756.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 858 ครั้ง