สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศผลรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-07-2018-9-07-282018071090724-1115430180.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 314 ครั้ง