สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๑

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้รับอนุมัติแจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๑ งบประมาณ ๑๖๖,๐๘๘ บาท เป็นระยะเวลา ๗ เดือน เป็นงบประมาณต่อเดือน๒๓,๗๒๖.๘๕ บาท จำนวน ๑๗ โรงเรียน
กลุ่มงาน:ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-07-2018-10-33-1220180711103303-1969811230.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 237 ครั้ง