สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-07-2018-2-33-332018071223327-801871536.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 224 ครั้ง