สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบท้าย
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-07-2018-2-58-002018071225757-993310669.pdf
2). 12-07-2018-2-58-002018071225741-253867871.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 206 ครั้ง