สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัด ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-07-2018-6-20-552018071262017-1736274555.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 275 ครั้ง