สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การนำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การนำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-08-2018-4-42-542018080844202-2016978178.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 08-08-2018-4-42-542018080844235-714095359.pdf
2). 08-08-2018-4-42-542018080844241-762446043.pdf
3). 08-08-2018-4-42-542018080844223-450083694.xlsx

อ่าน : 437 ครั้ง