สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครู ยกเลิกการจัดอบรม

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-08-2018-5-09-312018080850927-1318971975.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 334 ครั้ง