สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-08-2018-7-18-132018080871759-1654406256.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 234 ครั้ง