สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์การอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-08-2018-9-45-012018080894439-1385370.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 207 ครั้ง