สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-08-2018-7-18-442018080971838-1209428055.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 187 ครั้ง