สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม SGS : Secondary System

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-3-40-172018081034012-196492462.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 234 ครั้ง