สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04255/2020 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-3-53-032018081035140-294723361.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-08-2018-3-53-032018081035225-318585083.pdf
2). 10-08-2018-3-53-032018081035248-903780271.pdf
3). 10-08-2018-3-53-032018081035259-2065445601.pdf

อ่าน : 327 ครั้ง